Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Rejestracja sprzętu pływającego


lodz.gif

 

c.png

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r o żegludze śródlądowej ( Dz. U. z 2019 r.,poz. 1568 ze zm. ), statek polski podlega obowiązkowi wpisu do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej z zastrzeżeniem:

Statek przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji lub statek używany do połowu ryb, o długości do 24 m, podlegają rejestracji na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137).

 

Przepisy ustawy stosuje się do następujących jednostek pływających o długości do 24 m:

statków morskich przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji:

jachtów rekreacyjnych,

jachtów komercyjnych;

statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb:

jachtów rekreacyjnych,

jachtów komercyjnych,

jednostek pływających używanych do połowu ryb.

Ilekroć jest mowa o:

 

 

jednostce pływającej – należy przez to rozumieć jacht oraz jednostkę pływającą używaną do połowu ryb;

 

jachcie – należy przez to rozumieć jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, w tym skuter wodny, jednostkę pływającą używaną do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewnianą replikę statku historycznego;

jachcie rekreacyjnym – należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany w żegludze morskiej lub w żegludze śródlądowej, wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny;

jachcie komercyjnym – należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany w żegludze morskiej lub w żegludze śródlądowej, wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, w ramach prowadzenia działalności polegającej na:

odpłatnym przewozie osób,

odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,

odpłatnym udostępnianiu statku w celach:

– amatorskiego połowu ryb w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z 2017 r. poz. 60 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1137) lub

– rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,

odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą,

każdym innym odpłatnym wykorzystaniu lub udostępnianiu statku

– o ile w ramach tej działalności nie jest używany do przewozu więcej niż 12 pasażerów;

jednostce pływającej używanej do połowu ryb – należy przez to rozumieć jednostkę pływającą używaną do amatorskiego połowu ryb oraz jednostkę pływającą używaną do połowów rybackich;

jednostce pływającej używanej do amatorskiego połowu ryb – należy przez to rozumieć statek używany do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;

jednostce pływającej używanej do połowów rybackich – należy przez to rozumieć statek używany do połowu organizmów żyjących w wodzie, w tym ryb i raków, wykonywanego rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi na wodach śródlądowych, inny niż jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb;

organie rejestrującym – należy przez to rozumieć starostę albo właściwy polski związek sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600 oraz z 2018 r. poz. 650);

 

 

 

 

 

 wedkarstwo108.gif

 

 

 

Obowiązkowi rejestracji podlega:

jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW; 

jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

 

jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w ust. 1, nie podlega:

jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca;

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

 

 

Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący, wpisując jednostkę do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zwanego dalej „rejestrem”, oraz nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny.

 wedkarstwo83.gif

Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej "uprawianiem turystyki wodnej", wymaga:

posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa;

przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.

 

Przepisy powyższy dotyczą statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej:

o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny;

 

o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w tym także skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych i poduszkowców;

 

o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny.

Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy. 

 

 

Przewodnik dla żeglarzy  <<< kliknij >>>

 

Więcej informacji na temat dokumentów kwalifikacyjnych wydawanych przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego <<< kliknij >>>